CONTINGUTS

Alguns dels recorreguts que caminarem…

  • - de la dependència a la autonomia
  • - de la indiferenciació a la diferenciació
  • - del cos fusionat al cos segmentat i per fi al cos integrat/unificat
  • - del plaer de moure’s al plaer de pensar
  • - del gest a la paraula
  • - de la sensació fins al sentiment
  • - de la fantasia a la realitat
  • - del caos a l’ordre
  • - del plaer de destruir al plaer de construir
  • - del moviment de l’ameba fins a la marxa coordinada
  • - de l'instint prènsil a la manipulació dels objectes
  • - de l’horizontalitat cap a la verticalitat 

Altres conceptes a treballar…

  • - diàleg tònic emocional
  • - pulsions de domini i d’aferrament
  • - plaer-displaer
  • - estimulació laberíntica
  • - la pell amb les tres funcions: frontera, element de relació i element de contenció
  • - etapa sensomotriu
  • - jocs de reasseguració profunda
  • - jocs presimbòlics
  • - funció simbòlica, joc simbòlic
  • - la llei, la norma com element seguritzant
  • - l’agressivitat i l’agressió
  • - contenció i límits
  • - sistema d’actituds del psicomotricista
  • - els rituals d’entrada i de sortida
  • - la panera dels tresors i el joc heurístic
  • - joc lògic matemàtic i pensament operatiu
  • - les diferents sensibilitats (seitai) i la psicomotricitat
  • - la diferencia com a riquesa, la diversitat és la regla no l’excepció

 

METODOLOGIES

La formació la impartirem dos professionals que ens complementarem per exposar, observar  i dinamitzar.

Nosaltres creiem que la millor manera d’aprendre és la reflexió que arriba des de la pràctica generada per l’experiència viscuda. En aquest sentit pensem que un taller practico reflexiu, on el cos entra en joc i es genera una conversa pot ser la manera més eficaç de produir un aprenentatge col·lectiu.

La metodologia està al servei dels continguts i per tant serà flexible en funció de les necessitats de cada projecte educatiu, de cada adult i/ o de cada grup. En definitiva nostra proposta és un treball de recerca experiencial i sistèmic.

Ens basem en:

- En un model didàctic obert i interactiu: teoria i pràctica amb diferents materials didàctics i dinàmiques corporals i relacionals.
- En un ambient d'autoconfiança podrem anar recuperat el propi saber, aprenent a qüestionar i reflexionar
- Espais de comunicació per explorar la construcció social de la realitat, els condicionants culturals i del llenguatge, la incidència de l'antropologia de la maternitat, etc...

Totes les sessions son vivencials incorporant dinàmiques individuals i grupals, amb diferents materials didàctics de suport  tant audiovisuals com escrits i lúdics.

Temporització

 La temporització i la periodicitat  es defineix a mida en funció de les necessitats de cada  centre educatiu

- Les  sessions son de tres hores de durada (aproximadament). El nombre de sessions  i  el format s’estructurarà en funció de cada demanda i dels continguts a treballar.
- La periodicitat pot ser  setmanal, quinzenal, mensual,  o trimestral.

La formació que oferim pot ser adaptada a les necessitats de les mestres i educadores. Tant pel que fa a la durada com a el contingut.

 

MÒDULS de FORMACIÓ

La nostra proposta d’orientació pedagògica considera 8 mòduls bàsics complementaris i independents. Els continguts es treballen segons la demanda, les necessitats específiques, i tenint en consideració l’experiència  de cada grup i/o centre respecte a la orientació pedagògica de l’acció educativa. 

MODUL 1:
Les tres mirades: l’adult, el nen/a, i l’entorn

El (re)coneixement d’un mateix.
Pràctiques d'autoconeixement psicomotriu per educadors/es.
Autobservació: la gestió de les pròpies emocions.
Les veus interiors i el Silenci.
Com parlar (per a que escoltin) i com escoltar (per a que parlin)

El (re)coneixement del nen/a.
El desenvolupament psicomotriu: Observació i Comprensió
Sobreestímulació i Autoregulació
Jugar sense joguines: materials de joc no estructurats

El (re)coneixement de l’entorn.
Espai interior versus espai exterior
Educar l'autonomia: reptes sense perill
El procés creatiu: musical, plàstic, corporal i matemàtic

MODUL 2:
Pràctica psicomotriu a l'aula: de E.Pikler a B.Aucouturier. Iniciació (I)

Fonaments de la Pràctica Pedagògica de E.Pikler
Fonaments de la Pràctica Psicomotriu de B.Aucouturier
Autoregulació, plaer sensomotor i funció simbòlica
Com muntar l'aula de Psico (materials, recursos i ambients) 

MODUL 3:
Pràctica psicomotriu a l'aula: de E.Pikler a B.Aucouturier. Aprofundiment (II)

Aprofundiment en la Pràctica Pedagògica de E.Pikler
Aprofundiment en la Pràctica Psicomotriu de B.Aucouturier
Autoregulació, plaer sensomotor i funció simbòlica
Com muntar l'aula de Psico (materials, recursos i ambients) 

MÒDUL 4:
Jugar sense joguines: els materials no estructurats

Recursos i materials no estructurats
Els potencials d’aprenentatge de cadascú i els materials
Dels microaprenentatges al joc corporal espontani
Materials de Joc simbòlic, la imaginació i la creativitat 

MODUL 5:
Estrès, tolerància a la frustració i gestió de l’agressivitat

De la sensibilitat de cadascú a l’acció que estressa o calma: els Temperaments
La capacitat de defendre's és saludable
L'agressivitat, la manifestació de la frustració i les habilitats relacionals
L'autoregulació emocional de l'adult i del nen/a.

MODUL 6:
Recursos creatius per a la expressió de les emocions:

Travessar l'emoció i la necessitat d'autoregular-se
Gestió de la por: monstres i fantasmes
Expressió simbòlica: contes, teatre i marionetes
L'Art com a recurs: dansa, música i pintura

MODUL 7:
L’educador/a davant i darrera de la càmara

Fotografia i vídeo com a recurs per a l’acció educativa psicomotriu.
La recerca davant el desenvolupament psicomotriu i emocional.
Càmera… Acció !! Moviment, Joc i Aprenentatges.
Observació participant: fotografiar i filmar sense intervenir

MODUL 8:
De la fantasia a la realitat: Límits, Confiança i Vinculació

La teoria del Apego
Els primers limitis i els materials que ajuden
La carícia que conté…racons i robes
Rituals i rutines segures

 

OBJECTIUS   FORMACIÓ PSICOMOTRIU

L’objectiu fonamental de treball és educar la mirada dels adults de referència i consolidar la pràctica de l'observació i l'escolta cap a l’acompanyament respectuós i conscient als nens i nenes durant la seva primera infància (0-6 anys).

  • - Recolzar  la reflexió a partir de la pròpia experiència i dels aprenentatges significatius.
  • - Treballar un marc teòric - pràctic  orientat cap a l’exploració, l’observació i la planificació de la  nova mirada.
  • - Facilitar la pròpia pràctica a nivell individual i de grup, com a eina de treball per acompanyar  l’assimilació de  nous conceptes, recursos i orientacions.
  • - Aprendre, acompanyar i entrenar la capacitat d’escolta, d’observació, d’acceptació i d'empatia amb els infants.
  • - Fiançar la pràctica de la detecció de necessitades afectives del nen/a i la capacitat de donar una resposta assertiva.
  • - Afavorir i acompanyar la capacitat d'observació de l'adult en tres direccions: cap a si mateix, cap al nen/a i cap a l’entorn més proper.
  • - Comprendre les etapes de vinculació en el desenvolupament cronològic global dels nens/es.
  • - Desenvolupar pràctiques concretes d'autobservació, vinculació, autorregulació, equilibri estrès-relaxació, escolta activa, i d'altres.
  • - Afavorir la reflexió i el debat sobre temes d'interès (els temperaments, adequació de temps i espais, els límits...)
  • - Afavorir l'intercanvi d'experiències entre famílies i crear un espai-temps de reflexió i diàleg.

Respecte als nens i nenes:

  • - Aconseguir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspongui al seu moment maduratiu i afavorir la formació d’una autoimatge positiva.
  • - Observar i explorar les pròpies necessitades i potencialitats.
  • - Progressar en el coneixement i domini del propi  cos i dels hàbits bàsics de salut emocional.
  • - Avançar en la practica de la consciència corporal i madurativa a nivell perceptiu i expressiu.
  • - Respectar els propis temps i espais d’aprenentatge, de iniciativa i de acció.
  • - Ajudar a nens i nenes a jugar d’una forma constructiva i respectuosa.
  • - Crear un espai d’expressió on se senten escoltats i reconeguts.
  • - Afavorir la comunicació i la creativitat.
  • - Afavorir l’acceptació dels límits.
  • - Afavorir l'expressió del seu món emocional.
Cataleg Milanta 2014 pdf

Carret

Cap producte

0,00 € Despeses de tramesa
0,00 € Taxa
0,00 € Total

Els preus són amb impostos inclosos

Carret Ho compro

  Carret

  Cap producte

  0,00 € Despeses de tramesa
  0,00 € Taxa
  0,00 € Total

  Els preus són amb impostos inclosos

  Carret Ho compro